Home >> בנייה עצמית • בנה ביתך
תהליך הבנייה

לאחר קבלת היתר הבנייה וחתימה על חוזי ההתקשרות עם הקבלן /ים, ניתן להתחיל בביצוע עבודות הבנייה.

העבודות נעשות עפ"י סדר הגיוני המוכתב מתנאי האתר, מאופי הבנייה ומשיטת הביצוע.

סדר הפעולות המובא להלן הוא כללי ביותר ויתכנו בו שינויים רבים ,כתלות בגורמים הבאים ( המסודרים לפי מידת השפעתם ) :

1. סוג הבנייה- בנייה באתר או בנייה טרומית.

2. סוג השלד - בטון ( המקובל ביותר ), פלדה , עץ.

3. סוג קירות הפנים - בנייה בבלוקים , מחיצות גבס.

4. סוג קירות החוץ - בנייה בבלוקים , בטון יצוק באתר, אלומיניום וזכוכית וכו'.

5. סוג הריצוף -ריצוף קשיח ( מרצפות טרצו, שיש וכו' ) ריצוף גמיש ( פרקט , שטיחים, פי.וי.סי ) על מילוי חול או ללא מילוי.

6. קיומה של תקרה דקורטיבית.

למנהל הבנייה הניסיון והידע הדרוש להכנת לוח זמנים מפורט לביצוע עבודות הבנייה . הכנת לוח זמנים מפורט ( תוך שימוש בתוכנות ייעודיות לכך , כגון Ms Project 2003 ) הינה תנאי חשוב למעקב על התקדמות העבודה ולמניעת חריגות ממסגרת לוח הזמנים שנקבעה.

לוח זמנים זה אמור להיות חלק ממסמכי חוזה ההתקשרות עם הקבלן/ים ועליהם להיות מחויבים למנוע חריגה ממנו.

סדר הפעולות

1. קבלת היתר בנייה

2. לפני התחלת העבודות וודאו כי קיומה של פוליסת הביטוח אותה נדרש הקבלן לעשות.

3. יש לקיים פגישת התנעה של העבודות באתר , בהשתתפות מנהל הבנייה, האדריכל , המפקח וכן שאר המתכננים והיועצים. בפגישה יקבעו דרכי התקשורת ביניהם ויובהרו לקבלן דרישות המתכננים וסמכויות המפקח.

4. על המפקח להיות באתר בכל יום בו תבוצענה עבודות באתר ועליו להיות בקשר יומיומי עם הקבלן /ים.

5. עבודות אתר

א. ניקוי השטח וסילוק מטרדים

ב. התקנת חיבור חשמל זמני

ג. התקנת חיבור מים זמני

ד. חפירה למרתף וליסודות

ה. מילוי מצע והידוק לתחתית רצפת המרתף ( או תחתית ארגזי קל קר באזור קרקע חרסיתית )

6. יסודות ומרתף

א. הכנת ברזל ותבניות ליסודות

ב. יציקת יסודות

ג. הכנת ברזל ותבניות לרצפה ולקירות מרתף

1) הכנסת צנרת בתוך הרצפה והקירות עפ"י תוכניות מתאימות

2) מיקום פתחים ומעברים עפ"י תוכנית תבניות

ד. יציקת רצפה וקירות מרתף

ה. אשפרת הבטונים במשך 7 ימים

ו. פירוק תבניות , ניקוי הקירות ואיטומם.

ז. הטמנת צנרת ניקוז סביב תחתית קירות המרתף ועטיפתה

ח. מילוי חוזר סביב קירות המרתף

7. קומת קרקע

א. הכנת ברזל ותבניות לרצפת קומת קרקע

1) הכנסת צנרת בתוך הרצפה עפ"י תוכניות מתאימות

2) מיקום פתחים ומעברים עפ"י תוכנית תבניות

ב. יציקת רצפת קומת קרקע

ג. בניית קירות קומת קרקע

ד. קביעת מסגרות לדלתות ולחלונות במהלך הבנייה

ה. הנחת צנרת למערכות השונות בהתאם לתוכניות המתאימות

ו. במקביל ניתן לבצע עבודות בניית מחיצות, טיח פנים , ריצוף , מערכות וגמר בקומת המרתף.( פירוט השלבים ראה עפ"י קומת קרקע שלהלן )

ז. הכנת ברזל ותבניות לעמודים ולתקרת קומת הקרקע

1) הכנסת צנרת בתוך הרצפה עפ"י תוכניות מתאימות

2) מיקום פתחים ומעברים עפ"י תוכנית תבניות

ח. יציקת תקרת קומת קרקע

ט. התקנת חיווט ונקודות קצה של מערכות חשמל ,תקשורת ,מיזוג אויר ותברואה

י. התקנת משקופי דלתות וחלונות

יא. עבודות טיח פנים

יב. עבודות ריצוף וחיפוי קרמיקה ( בחדרי שירותים ומטבח )

יג. עבודות צביעה והשלמות

יד. התקנת אביזרי קצה של מערכות חשמל, מיזוג אויר,תברואה וכו'.

טו. בדיקת הפעלה של המערכות השונות

טז. התקנת ריהוט קבוע ( ארונות מטבח , אמבטיה ומזווים למיניהם ).

8. קומות נוספות - בדומה לקומת הקרקע

9. גג

א. ניקוי הגג והכנת השטח לאיטום

ב. התקנת קולטי שמש ומתקנים נוספים ( ציוד מיזוג אויר וכו' )

ג. איטום הגג

ד. בדיקת הצפה של הגג ( ואם יש צורך - ביצוע תיקונים ועריכת בדיקה נוספת )

10. עבודות גמר קירות חוץ ( צפוי אבן,ציפויים אחרים,טיח וצביעה) - במקביל לעבודות הגמר בקומה האחרונה.

11. עבודות צנרת חוץ ( מים, ביוב,אספקת חשמל ).

12. עבודות פיתוח וגינון- בגמר עבודות השלמה של קירות חוץ

13. קבלת אישור אכלוס ( טופס 4 )

14. חיבור חשמל ע"י חברת חשמל

15. חיבור מים לרשת המקומית

16. ניקיון סופי ואכלוס הבית

קשר עם הרשויות במהלך הבנייה

בתחילת העבודה ובמהלך ביצועה , יש להיות בקשר עם המפקח של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ,לצורך דיווח ותיאום בשלבים הבאים :

· הודעה על מנוי אחראי לביקורת לתחומים הבאים: שלד ומתקני תברואה. אחראים נוספים לפי הצורך.

· הודעה על מועד התחלת העבודה בכתב מראש.

· תיאום התארגנות באתר עם מפקח הועדה .

( היתר הבניה על כל נספחיו יימצא באתר ויוצג למפקח הועדה בכל עת לפי דרישתו.)

· התקנת מד מים לבניה ותשלום עבור התקנתו.

· דווח המודד על סימון היסודות - לפני תחילת היציקות.

· לאחר יציקת היסודות המודד יאשר את מיקומו הסופי של המבנה וגובה 0.00.

· לקראת חיבור המבנה לתשתיות יערוך המודד עדכון למפת המדידה באופן שישקף מצב קיים מעודכן. עותק מעודכן של המדידה יועבר לוועדה המקומית כתנאי למתן טופס 4.

· דווח האחראי לביקורת קונסטרוקציה בשלבים הבאים:

· גמר יסודות

· ביצוע פרט רדון

· יציקת מקלט / ממ"ד

· קירות תומכים

· בגמר בניה

דיווח האחראי לביקורת ביצוע מתקני תברואה (בשלב החיבור לתשתיות).

דיווח האחראי לביקורת בנושא ארכיטקטורה (בשלב החיבור לתשתיות).

· יש לתאם עם הרשות המקומית כל עבודה שתתבצע בתחום העירוני הציבורי .

· הגשת תכניות לאחר ביצוע - תכניות As made .

· התכניות תעשינה בהתאם לדרישות מפרט 827 "מיפוי עירוני משותף", סעיף 57002 פרק 57 של מפרט בין משרדי והנחיות משרד השיכון. המדידה לאחר ביצוע תהיה קשורה לרשת ארצית החדשה של מרכז למיפוי ישראל.

· חתימות נדרשות ע"ג תכנית עדות ( AS MADE )

  כל העתקי התכניות שיוגשו לעירייה יהיו חתומים על גביהם על ידי:

 א. מודד מוסמך על כך שכל המידע המופיע על גביהן נמדד על ידיו ומשקף את המצב האמיתי בשטח.
 ב. מתכננים (כל אחד בתחומו) על כך שכל העבודות בתחומו שנמדדו בשטח עונות על דרישות המקצוע.
 ג. מפקח (האחראי על בקורת ביצוע) על כך שכל פרטי העבודה שנעשו בפיקוחו תואמות לתכנון ועונות לדרישות המקצוע.
קישור למידע נוסף

 © BNIYA.com - All rights reserved
Created by Atom MarCom